E-Office System  สพป.เชียงใหม่ เขต2
ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิคส์ 2561 [ E-Office'2018 System)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2  ถ.เชียงใหม่โขตนา ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
             
MOE OBEC CME2 EMIS CME2 DMC'60 WELIVE CME2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2  Mobile : 08-1796-9410 Tel : 0-5346-5555 Fax : 0-5346-5375"          
กรุณาเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการ ::
13 ธันวาคม 2561
07:22:02
 :: 5  User       IP :: 34.228.41.66
 สถิติผู้ใช้งาน E-Office System  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2  [เริ่มนับ 1 มกราคม 2559]  

[ Download คู่มือการใช้งาน ]

"ระบบ/การใช้งานมีปัญหาติดต่อ ศูนย์ ITEC สพป.เชียงใหม่ เขต2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2   ถ.เชียงใหม่โขตนา ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  Develop by :: Wilailuck Tairaya   e-mail : wilailuck@cme2.go.th  Mobile : 08-1796-9410 Tel : 0-5346-5555 Fax : 0-5346-5375

แจ้งโรงเรียนที่ใช้ระบบแจ้งปัญหา....กรุณาระบุชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ-นามสกุลจริง ในการแจ้งปัญหาการใช้งาน