E-Office System  สพป.เชียงใหม่ เขต2
ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิคส์ 2565 [ E-Office'2022 System)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2  ถ.โชตนา ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
             
MOE OBEC CME2 EMIS CME2 DMC'64 WELIVE CME2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2  Mobile : 08-1796-9410 Tel : 0-5346-5555 Fax : 0-5346-5375"          
21 พฤษภาคม 2565
 ::   User       IP :: 172.70.38.185
 สถิติผู้ใช้งาน E-Office System  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2  [เริ่มนับ 1 มกราคม 2559]  

"ระบบ/การใช้งานมีปัญหาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สพป.เชียงใหม่ เขต2"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2   ถ.โชตนา ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  Develop by :: Wilailuck Tairaya   e-mail : [email protected]  Mobile : 08-1796-9410 Tel : 0-5346-5555 Fax : 0-5346-5375

แจ้งโรงเรียนที่ใช้ระบบแจ้งปัญหา....กรุณาระบุชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ-นามสกุลจริง ในการแจ้งปัญหาการใช้งาน  [ Download คู่มือการใช้งาน ]

     
        Develop by ::  Wilailuck Tairaya  E-mail :[email protected]